Polityka prywatności

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
§ 1.1

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników serwisu internetowego prowadzonego pod adresem euorganicfood.eu (dalej Serwis), wypełniając wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), publikujemy niniejszy dokument zwany dalej „Polityką Prywatności„, który opisuje obowiązujące zasady postępowania z danymi osobowymi, w tym zasady ich zbierania, przetwarzania i wykorzystywania.

§ 1.2

Zasadom Polityki Prywatności podlega każdy Użytkownik Serwisu, zwany dalej „Użytkownikiem, którego dane zostały udostępnione Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, w zakresie, w jakim udostępnia Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, dane osobowe swoje lub innych osób. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Każda osoba udostępniająca Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” dane osobowe, powinna zapoznać się z Polityką Prywatności i sprawdzić, czy ją akceptuje.
Każda osoba, która udostępnia Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, dane osobowe osób trzecich, obowiązana jest poinformować te osoby o tym fakcie podając pełną nazwę, adres siedziby i dane kontaktowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”,  oraz umożliwić i zagwarantować zapoznanie się tych osób z niniejszą Polityką Prywatności.

§ 1.3

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, przetwarza dane osobowe podane jej dobrowolnie przez Użytkownika w szczególności podczas:

 • Korzystania z Serwisu;
 • Korzystania z formularza kontaktowego.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, zbiera również dane pobrane automatycznie podczas przeglądania Serwisu (np. numer IP).

§ 1.4

Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są zbierane wyłącznie w celu:

 • Umożliwienia Użytkownikowi pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu;
 • Odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez formularz kontaktowy
§ 1.5.


Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie.
Dane zbierane automatycznie podczas wizyt Użytkownika na stronach Serwisu mogą być użyte jedynie w celach statystycznych oraz analitycznych poprzez Google Analytics.

 

II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§ 2.1

Dane osobowe przekazane Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” przechowywane są w bazie danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” (Administratora danych osobowych) i przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Bazy danych Administratora posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 3.1

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia, Ul. Rakowiecka 36/38, 02-532 WARSZAWA, KRS 0000264616, NIP 7010044178, zwana dalej „Administratorem”.

§ 3.2

Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie i w oparciu o:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”),
 2. krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych;
 2. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 

§ 3.3

Administrator posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i przepisów prawa krajowego oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa lub podmioty współpracujące z Administratorem i realizujące niektóre zamówione usługi, takie jak serwis IT, firmy prowadzące obsługę księgowo-rachunkową lub obsługę prawną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji danej usługi. 

Powierzanie odbiorcom przetwarzania danych osobowych odbywa się przy spełnieniu wymogów RODO oraz przepisów prawa krajowego.  Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetworzenie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 3.4

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 
IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
§ 4.1

Każdemu, kogo dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje w stosunku do Administratora  prawo:

 1. dostępudo treści swoich danych osobowych, to jest żądania od Administratora informacji o tym, czy i które dane osobowe przechowuje oraz uzyskania ich kopii;
 2. sprostowaniaswoich danych osobowych jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych;
 3. usunięciaswoich danych osobowych, jeżeli:
  • Dane te nie są już niezbędne do celów, do których zostały pobrane;
  • Zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta zgodnie z postanowieniami § 4.2 i brak jest innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych;
  • Po wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w § 4.3, jeżeli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; dane każdorazowo są usuwane, jeżeli sprzeciw dotyczy danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego;
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Obowiązek usunięcia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. ograniczeniaprzetwarzania w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje ich prawidłowość – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • Przetwarzania jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw, o którym mowa w § 4.3 – do czasu jego rozpoznania;
 5. przenoszeniaswoich danych do innego podmiotu, jeżeli dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany a nadto ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody lub w celu wykonania umowy.

Powyższe prawa realizowane poprzez kontakt z Administratorem pod adresem wskazanym w § 3.1 lub pod adresem mailowym polskaekologia@polskaekologia.org

§ 4.2

Każdemu kto wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, w każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody poprzez kontakt z Administratorem pod adresem wskazanym w § 4.1 lub pod adresem mailowym polskaekologia@polskaekologia.org.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo co cofnięcia zgody, o którym mowa w ustępie 1, nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o co najmniej jedną z przesłanek określnych w § 3.2. ust. 2 podpunkty b) do e).

§ 4.3

Każdemu, kogo dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 4.4

Każdy, kto uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” w niewłaściwy sposób, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. POLITYKA COOKIES
§ 6.1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, informuje, że może używać na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

§ 6.2

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika

§ 6.3

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 6.4

W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

§ 6.5

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

VII.  ZASTRZEŻENIA
§ 7.1

Polityka Prywatności obowiązuje bezterminowo. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, zastrzega  sobie  prawo  do zmiany postanowień Polityki Prywatności.

 

0